Kto je radca?

Poslanie radcu družiny

Vedúci svojej družiny

Vedie ju svojou iniciatívou, osobným príkladom, vytvára družiny tým, že je vzorom napĺňania skautského Sľubu a Zákona. Postupne pripravuje svojho zástupcu – budúceho radcu družiny. Zodpovedá za výcvik, dochádzku, činnosť, príspevky a celkový rast a stav svojej družiny. Usiluje sa preto o čo najdokonalejšie poznanie každého člena svojej družiny, jeho povahy, záľub, rodinného zázemia, školského života a pod., aby bol schopný individuálneho prístupu a pomoci k svojim zverencom.

Pomocník vodcu oddielu

Pomáha riadiť oddiel, navrhovať jeho činnosť, pracuje na schôdzkach oddielovej rady. Dbá, aby činnosť družiny bola v súlade s celkovou líniou oddielu. Realizuje s družinou úlohy, ktoré im zverí oddielová rada a zodpovedá sa jej za správanie sa svojej družiny. Podporuje a zaisťuje plnú účasť družiny na oddielových podnikoch.

Osobnosť radcu družiny

Je dôležité, aby radca nebral svoje poslanie ako úradovanie, ale ako hru – nezabudnúc na zodpovednosť!

Osobnosť a popularita

Musí mať v sebe niečo z prirodzeného vodcovského „talentu“ vodcu chlapčenskej tlupy: Nákazlivé chovanie, schopnosť výkonu, organizovania a hlavne spoľahlivosť. Prirodzená osobnosť.

Telesná zdatnosť a zdravie

Telesná zdatnosť je niečo, čo chlapci v družine uznávajú. Zároveň je to podmienka vedenia chlapcov (a dievčat) na jednotlivých aktivitách, ako sú výpravy, tábor, ale aj stupne zdatnosti.

Vek

Nie je to rozhodujúce, ale aj tak vo všeobecnosti sú členovia družiny náchylnejší rešpektovať staršieho radcu, než mladšieho od nich.

Skautské ideály

Jedna z nosných vlastností. Poznanie a chápanie skautingu ako takého, jasné správanie sa podľa jeho pravidiel. Svojim spôsobom života radca vlastne vytvára morálny kódex svojej družiny, pretože pre družinu on je stelesnením „skutočného skauta“ a teda aj merítkom konania samotnej družiny. Osobnosť radcu a jeho príklad v tomto smere vtláča podobu celej družine. Osobný príklad radcu podstatne presahuje svojou účinnosťou jeho slová – v dobrom, ale, žiaľ, aj v zlom. Radca preto sám musí mať túžbu byť ideálom!

Inteligencia a zručnosti

Radca musí byť na stupni skúšok krok pred svojimi zverencami. Ak zostáva pozadu, stráca rešpekt. Teda aj pri súbežnom plnení nejakého cieľa (napr. spolu s družinou si robí niektorý stupeň) musí v priemere patriť prinajmenšom k tým, ktorí si jednotlivé úlohy plnia čo najrýchlejšie a najlepšie. Inak stratí rešpekt svojej družiny a to môže byť znamením konca. Zároveň musí mať dosť veľký rozhľad a všeobecné vzdelanie, aby dokázal družine dostačovať. Radcovia – učni v družinách stredoškolákov to majú niekedy po tejto stránke ťažké, ale zase to môžu vyvážiť praktickými a technickými zručnosťami.

Iniciatíva a energia

Radca nemôže byť niekto, koho treba do niečoho stále tlačiť a postrkovať! Musí sám prichádzať s nápadmi a viesť svoju družinu s vervou, iniciatívne a vytrvalo až k cieľu.

Zdravý rozum a sebakritičnosť

Radca musí rozumieť svojej družine, vedieť, kedy je čas sa s ňou „vyblázniť“ a kedy je čas a nálada na vážnu prácu. V opravdivosti musí byť príkladom – nie prikazovaním, ale skutkom! Nesmie sa nechať zlákať na veci a akcie nerealizovateľné, v danom období pre družinu príliš náročné, alebo naopak nepotrebné a neužitočné. Je to zdravý rozum a nadhľad, ktorý mu umožňuje preniesť sa s prehľadom aj nad drobné (ale aj vážnejšie) spory a napätia v družine a riešiť ich s rozhľadom a nezaujato.

Pohotovosť k pomoci

Musí mať chuť a ochotu pomáhať každému členovi svojej družiny, družine ako celku, i celému oddielu.


Viac o radcovi a jeho družine si prečítajte v radcovskom kurze.